мисии и цели

Центарот за локален развој – ЦЕЛОР е насочен кон развојот на граѓанското општество и градењето на капацитетите на локалните заедници во постигнување на значителни социјални и економски придобивки и заштитата на животната средина во склад со концептот на Одржлив Развој.
Ние се стремиме кон постигнување на нашата мисија преку:
• Учество на јавноста;
• Поддршка, лобирање и застапување;
• Промовирање, поддршка и реализирање на иницијативи за развој на локалните заедници;
• Зајакнување на капацитетите и потикнување на соработката помеѓу здруженијата на граѓани, локалната самоуправа, бизнис секторот и другите заинтересирани групи;
• Градење на капацитетите на здруженијата на граѓани локалната самоуправа и бизнис секторот во склад со одржливиот развој;
• Зајакнување на соработката помеѓу сите општествени чинители на локално ниво и национално ниво;
• Застапување и лобирање за прашања поврзани со граѓанскиот сектор и локалниот равој;
• Градење на капацитетите на локалните заедници за решавање на нивните проблеми;


Archives